درود بـــــرایــــران سبــــــز بــه امیـــــد ایرانـــــی سبــــــــــــز: روايت فائزه رفسنجانی از ماجرای بازداشت خود‌

من فرزند ایران

عکس من
نویسنده وبلاگ soshian:به نام خداوند جان و خرد به کوروش به داریوش به جمشيد قسم به نقش و نگار تخت جمشيد قسم ايران همی قلب و خون من است گرفته ز جان از وجود من است بخوانیم این جمله در گوش باد چو ایران نباشد تن من مباد

۱۳۸۸ شهریور ۱۵, یکشنبه

روايت فائزه رفسنجانی از ماجرای بازداشت خود‌

روزنامه آفتاب یزد: فائزه هاشمي كه پس ازبازداشت يك روزه‌اش كه گفته شد براي حفظجان وي ‌بوده است ديگر سخني نگفت اما چندروز پيش درباره ماجراي بازداشت خود گفت: درخيابان بازداشت شدم. اينكه گفتند برايمحافظت بوده است، واقعيت ندارد. گفتند كهحكم بازداشت تو ‌را داريم. بعد همبه‌‌‌پايگاه مقداد و از آنجا به قرارگاهثارالله منتقل شديم كه در اين دو جاانصافاً ‌رفتارها خوب و محترمانه بود. دوتا اتهام داشتم، سازماندهي اغتشاشات وديگري حضور در اغتشاشات. وي درباره آنچه درجريان بازداشت كوتاه رخ داد گفت: از ‌منپرسيدند كه تو يك‌‌‌روز به كانادارفته‌اي. براي چه كاري؟ كه من گفتم رفت وبرگشت به ‌كانادا 2 روز طول مي‌كشد، حداقليك روز هم كه بايد آنجا بمانم خب، سرجمعمي‌شود 3 روز، من چگونه يك روزه رفته وبرگشته‌ام؟ گفتند پس با آنها ارتباطداشته‌اي، گفتم اسناد آن كجاست؟ وخواستمكه در برگ‌هاي بازجويي از من بپرسند تاكامل آن را تكذيب كنم. در ‌برگ‌هايبازجويي نيز به‌‌‌اصرار من اين سوالمطرح شد و آنها تمايل به اين كار نداشتند.قبل ‌از انتخابات در رسانه‌ها وخبرگزاري‌هاي دولـتـي نوشتند 200 هزارمانتوي‌‌سبز براي ‌دختران فيروزه‌ايتهيه كرده‌ام كه از اصل كذب بود و يا مثلاًيك‌‌‌روز قبل از انتخابات، فارس پيامكارسال كرد كه "فائزه هاشمي در رفت"، در حاليكه فرداي آن روز در‌شعبه خيابان ‌ديباجيراي دادم.‌

هیچ نظری موجود نیست: