درود بـــــرایــــران سبــــــز بــه امیـــــد ایرانـــــی سبــــــــــــز: هویت یکی دیگر از دانشجویان جان باخته

من فرزند ایران

عکس من
نویسنده وبلاگ soshian:به نام خداوند جان و خرد به کوروش به داریوش به جمشيد قسم به نقش و نگار تخت جمشيد قسم ايران همی قلب و خون من است گرفته ز جان از وجود من است بخوانیم این جمله در گوش باد چو ایران نباشد تن من مباد

۱۳۸۸ شهریور ۱۶, دوشنبه

هویت یکی دیگر از دانشجویان جان باخته

سایت موج آزادی: «محمد نادری‌پور»دانشجوی رشته‌ی مهندسی عمران دانشکده‌یمهندسی سیرجان دانشگاه باهنر کرمان و رئیسشاخه‌ی دانشجویی ستاد انتخاباتی میرحسینموسوی در شهرستان سیرجان، یکی دیگر ازشهیدان جنبش سبز ایران است که هویت وی بهتازگی مشخص شده است. یک منبع موثق به نقل از یکی از بستگاننزدیک شهید نادری‌پور خبر داد: وی که ازدانشجویان فعال قبل و بعد از انتخاباتاخیر ریاست‌جمهوری بود، ساعت هفت بعد ازظهر دهم تیر ماه گذشته پس از خارج شدن ازجلسه‌ی امتحان و سوار شدن بر خودرو پرایدشخصی خود، بعد از خروج از دانشکده بهوسیله‌ی افراد لباس شخصی ربوده می‌شود.این منبع موثق که خواست نامش فاش نشود،افزود: خواهر نادری‌پور که خود دانشجویدانشگاه زاهدان است، همان شب طبق معمول باتلفن همراه برادرش تماس می‌گیرد و متوجهمی‌شود که او گوشی را برنمی‌دارد. روز بعدنیز دوباره تلاش می‌کند، اما باز موفقنمی‌شود. از این رو موضوع را به پدر ومادرش که ساکن روستای "خبر" از توابعشهرستان "بافت" کرمان هستند، اطلاعمی‌دهد.وی گفت که 48 ساعت پس از ربودن نادری‌پور،جسد وی درون خودروی وی در گوشه‌ای از شهرسیرجان پیدا می‌شود، در حالی که قاتل یاقاتلان نه تنها خودروی او را همراه خودنمی‌برند، که حتی دستبردی هم به پخشخودرو، کارت شناسایی، کارت سوخت و مقداریپول نقد که همراه شهید مذکور بوده،نمی‌زنند و این نشان می‌دهد که انگیزه‌یقتل کاملا سیاسی بوده و به فعالیت اعتراضیاو پس از انتخابات ربط داشته است.این منبع موثق خبر همچنین به نقل از دوستانو اعضای خانواده‌ی شهید نادری‌پور اضافهکرد که وی از جوانان سالم و با صداقت روستاو از دانشجویان خوشنام و متعهد دانشکده‌یمهندسی سیرجان بوده و با هیچ شخصی مشکل ونزاع نداشته است؛ نه خودش و نهخانواده‌اش.به گفته‌ی این منبع، جسد نادری‌پور پس ازانتقال به پزشکی قانونی، کالبدشکافی شده وعلت قتل، «ضربه‌ی محکم به پشت سر» اعلامشده است. اما پس از آن، اداره‌ی آگاهیشهرستان از خانواده‌ی شهید خواسته‌اندکه فورا جسد را دفن کنند.این منبع موثق که خود جسد را پیش ازکالبدشکافی و دفن از نزدیک دیده است،خاطرنشان کرد که حتی پیراهن نادری‌پور همپاره نشده بود و این امر نشان می‌دهد که اوبا قاتل یا قاتلانش درگیر نشده و مقاومتنکرده است. لذا اگر انگیزه‌ی قتل، شخصیبود، مقتول از خود واکنش و مقاومت نشانمی‌داد.به گفته‌ی این منبع، پس از کالبدشکافی،ماموران انتظامی پیش از تحویل جسدنادری‌پور، لباس‌های او و نیز پتوی رویجسد را سوزانده‌اند تا اثری بر جا نماند.همچنین پس از بازدید از خودروی شهید،معلوم می‌شود که قاتل یا قاتلان پوششلاستیکی روی فرمان و روی دنده‌ی خودرو رابرداشته‌اند تا اثر انگشت از خود باقینگذارند.وی که در مراسم تدفین نادری‌پور درزادگاهش در روستای "خبر" شهرستان بافتکرمان حضور داشته است، یادآور شد کهعده‌ای از افراد لباس شخصی و مشکوک وناشناس که به‌نظر می رسد از نیروهایامنیتی بوده‌اند، در مراسم شرکت داشتند واوضاع را از نزدیک کنترل می‌کردند.منبع خبر اضافه کرد که خانواده‌ی مرحومنادری‌پور از ترس اینکه ممکن است دیگراعضای خانواده‌شان، به خصوص دختر دانشجویآنها که در زاهدان است، ربوده شوند، سکوتکردند. اما پس از تاکید رهبری مبنی بر لزومشناسایی و مجازات عوامل خودسر که مرتکبقتل و شکنجه‌ها شده‌اند، اکنون خواستاراطلاع رسانی نحوه‌ی کشته شدن فرزندشانهستند.

هیچ نظری موجود نیست: