درود بـــــرایــــران سبــــــز بــه امیـــــد ایرانـــــی سبــــــــــــز: هشدار دانشجویان: دانشگاه انبار باروت است

من فرزند ایران

عکس من
نویسنده وبلاگ soshian:به نام خداوند جان و خرد به کوروش به داریوش به جمشيد قسم به نقش و نگار تخت جمشيد قسم ايران همی قلب و خون من است گرفته ز جان از وجود من است بخوانیم این جمله در گوش باد چو ایران نباشد تن من مباد

۱۳۸۸ شهریور ۱۵, یکشنبه

هشدار دانشجویان: دانشگاه انبار باروت است

بیانیه دهها فعال دانشجوییدانشگاه‌های تهران: برخورد با دانشجویانرا متوقف کنید، دانشگاه انبار باروت استدهها فعال دانشجویی دانشگاه‌های تهران باصدور بیانیه‌ای، حاکمان را خطاب قراردادند و به آنها هشدار دادند که بانابخردی، سکوت دانشگاه و جامعه را بهفریاد تبدیل نکنند. نویسندگان این بیانیهتصریح کرده‌اند که «در صورت ادامه دادنروند فعلی برخورد با فعالان دانشجویی وستاره دار، محروم از تحصیل و یا زندانیکردن آنها» به مقابله خواهند پرداخت. متنکامل این بیانیه را بخوانید:حوادث و اتفاقات رخ داده پس از انتخاباتبار دیگر چهره ای هولناک و خشن از نظامی رابه مردم نشان داد که ادعای حق طلبی وخداشناسی اش گوش فلک را کر کرده است. دردوران حاکمیت کلیساها در اروپا که تمامدنیا شاهد بودند که دخالت دین در سیاست چهها که بر سر مردم نیاورد و اروپا با گذر ازآن دوران سخت و پرداخت هزینه هایی به عظمتچند قرن فلاکت در نهایت با کنارگذاشتنمانع بزرگی به نام دین از سر راه بشریت بهاوج رسیده است. و حال ما در حال تجربه کردنهمان بلایا هستیم، گویی ما هرگز قصدنداریم از تجربیات دیگران استفاده کنیم وراه درست را تشخیص دهیم. ارزش و جایگاه دینچنان بالاست و نیاز بشریت به آن چنان شدیداست که کوچکترین خدشه و تعرضی به آن لطماتجبران ناپذیری را به فرهنگ و باور مردموارد می کند. نظام جمهوری اسلامی با سو استفاده ازباورهای مردم و به نام اسلام و امام زمانچنان ظلم هایی را به مردم خود روا داشتهاست که به گواه تاریخ تاکنون هیچ نظامی برملت خود چنین فجایعی را به این صورت روانداشته است. کشت و کشتارها، دستگیری های بیحساب و کتاب، شکنجه ها، تجاوزات و بسیاریظلمهای دیگری که در این مدت شاهد آن بودیممجددا بر جهانیان صحت تئوری جدایی دین ازسیاست را ثابت کرد. در این میان برخوردهایخشن و به دور از هرگونه منطق با دانشگاه ودانشگاهیان نشانه دیگری از عدم بلوغ سیاسیحاکمان و عدم درک صحیح آنها از شرایط جامعهدانشگاهی دارد. برخوردهایی که اخیرا و بانزدیک شدن شروع سال تحصیلی و در راستایتصفیه حساب با جامعه دانشگاهی شروع شده راگام دیگری در راستای تکمیل پروژهکودتاگونه حاکمیت می دانیم و اعتقاد داریمکه اینگونه حرکتها هدفی جز ایجاد ارعاب درمحیط دانشگاه و امنیتی کردن فضا و نیزجلوگیری از شکل گیری هرگونه اعتراضات بهکودتای 22 خرداد در دانشگاهها می باشد.بدینوسیله به حاکمان به شدت هشدار می دهیمکه در صورت ادامه دادن روند فعلی برخورد بافعالان دانشجویی و ستاره دار، محروم ازتحصیل و یا زندانی کردن آنها بی شک مادوستان، همراهان و همکلاسی هایمان را تنهانخواهیم گذاشت و با هرگونه برخورد با بدنهجنبش دانشجویی به مقابله خواهیم پرداخت وبرای حمایت از آنها سنگر دانشگاه رادوباره فعال خواهیم کرد. شک نداریم کهکودتاچیان از به خروش در آمدن مجدددانشگاه که قطعا با خروشی رساتر از طرفجامعه که در حال حاضر چون انبار باروتی درانتظار کوچکترین جرقه ایست همراه خواهدشد، به شدت واهمه دارند. ما نیز حاکمان رااز این امر بر حذر می داریم و به آنها توصیهمی کنیم با نابخردی های خود سکوت دانشگاه وجامعه را به فریاد تبدیل نکنند و هرچهسریعتر برخورد با دانشجویان را متوقف کنندو بدانید که "دانشگاه هنوز زنده است" و ازحرکت نخواهد ایستاد.جمعی از فعالان دانشجویی دانشگاههایتهران، امیرکبیر و شریف

هیچ نظری موجود نیست: