درود بـــــرایــــران سبــــــز بــه امیـــــد ایرانـــــی سبــــــــــــز: تازه ترین بیانیه آقای موسوی

من فرزند ایران

عکس من
نویسنده وبلاگ soshian:به نام خداوند جان و خرد به کوروش به داریوش به جمشيد قسم به نقش و نگار تخت جمشيد قسم ايران همی قلب و خون من است گرفته ز جان از وجود من است بخوانیم این جمله در گوش باد چو ایران نباشد تن من مباد

۱۳۸۸ شهریور ۱۵, یکشنبه

تازه ترین بیانیه آقای موسوی

تازه ترین بیانیه آقای موسوی که در آنضمن توضیح برخی دیدگاه های خود، خواستههایی را به عُنوان مُطالبات حداقلی مطرحکرده است، زیر یک واقعیت چیره بر مُعادلاتسیاسی موجود در کشور به گونه پُر رنگ تریخط تاکید کشیده است و آن ناکامی باند نظامی– امنیتی ولایت در مهار، کُنترُل و هدایتروندهای سیاسی و اجتماعی چه در بالا و چهدر پایین است. آیت الله خامنه ای و شُرکا برای تغییرمُوازنه به نفع خود، زیر بار هر فضاحت تصورناپذیری رفته اند و تمام کارتهاینامُتعارفی که در آستین داشتند را روی میزگُذاشته اند، بدون آنکه به طور لمس پذیرتوانسته باشند در میدان نبرد پیشروی کردهو خواسته ای را به مثابه فاکت تحمیل کُنند."رهبر" و چاقوکشهای او در این میان نه فقطبا دیده هراس آلود و به شدت تیره بهبازگُشایی مدارس و دانشگاه ها یا ازدحامکوچه و بازار می نگرند بلکه از فرط اضطرابحتی بازیهای خانگی خود مانند مراسم سالانهبر سر گور آقای خُمینی یا گردهمایی مذهبیعید فطر را نیز لغو می کُنند. سُریدن شتابان باند ولایت به این موقعیتسُست در "پایین" که هر چیزی جُز توانایی حفظتعادُل و داشتن اقتدار را بازگو می کند، بهگونه بدیهی هیچ کُمکی به سفت کردن پای آندر "بالا" نیز نخواهد کرد. ژرفش شکافهایموجود میان باندها و گرایشهای دستگاهقُدرت و باز شُدن ترکهای جدید در راس وبدنه این ساختار، آب شُدن تدریجی یکاتوریته به طور کُلی است که بدون آن،هژمونی مُجرد این یا آن باند ارزش عملیزیادی ندارد. آقای موسوی با پافشاری بر تقلُب باندولایت در انتخابات و تکرار درخواست پیشینخود برای تشکیل "کُمیته حقیقت یاب" و"مُجازات خاطیان"، در حقیقت قُفل شُدن آقایخامنه ای در خانه ای اول را با وجود همه یخون و چرکی که به اطراف پاشیده، به اویادآور شُده است. فراتر از آن، طرحدرخواستهای تازه از سوی آقای موسوی مانندتصویب قوانینی برای جلوگیری از دخالت"نظامیان" در سیاست و فعالیتهای اقتصادی ونیز تضمین آزادی مطبوعات و اجتماعات،گُستره ی زمینی که "رهبر" و مُریدانش بهگونه مُنظم در حال از دست دادن هستند رانقشه برداری کرده است. طرح علنی این مُطالبات به مثابه پایه یخواسته ها از باند ولایت، موقعیت را برایآن دسته از "اصلاح طلبان" و مُنتقدینخُصوصی آیت الله خامنه ای که مایلند رضایتشان خریداری شود نیز دُشوار می سازد. باشاخصهایی که نامزد مُشترک "اصلاح طلبان"برای برآورده شُدن خواسته ها تعریف کردهاست، طرحها و اقدامهای عملی آنها می تواندمحک بخورد.

هیچ نظری موجود نیست: